About

About BGTA

Shri Manekji Madan

(Mulchand Raichand)
1949 - 1952

Shri Nagshi Nenshi Motorwala

(Nagshi Nenshi Motorwala)
1952 - 1963

Shri Gangaram L. Vijan

(G. Shantilal Transport Co.)
1963 - 1971

Shri Raghunath V. Kale

(Kale's Trasport Pvt. Ltd.)
1971 - 1973

Shri Manekbhai V. Savani

(Savani Trasport Ltd.)
1973 - 1974

Shri Savinder Singh Rekhi

(Rekhi Roadlines Pvt. Ltd.)
1974 - 1976

Shri Suraj Prakash Manchanda

(Prakash Roadlines Pvt. Ltd.)
1976 - 1978

Shri Dayal Singh Talib

(International Express)
1978 - 1980

Shri Satya Prakash Arya

(Economic Prasport Organisation)
1980 - 1982

Shri K. C. Modgekar

(Maha Trasport Co.)
1982 - 1983

Shri R. B. Goenka

(Tatanagar Trasport Corporation)
1983 - 1984

Shri M. A. Patni

(Abdul Rehman & Sons)
1984 - 1985

Shri M. D. Vaidya

(Jay Hind Roadways)
1985 - 1987

Shri P. D. Batra

(Jay Laxmi Road Service Pvt. Ltd.)
1987 - 1988

Shri S. K. Manchanda

(Caravan Goods Carriers Pvt. Ltd.)
1988 - 1989

Shri S. M. Jalan

(Trasport Corporation of India Ltd.)
1989 - 1990

Shri N. L. Gupta

(Caravan Roadways Ltd.)
1990 - 1991

Shri B. M. Shah

(Suyog Trasport Contractor)
1991 - 1992

Shri V. A. Shah

(Bombay Tarapore Trasport Co.)
1992 - 1993

Shri Prem G. Vijan

(G. Shantilal Trasport Co.)
1993 - 1994

Shri Mulchand M. Vora

(M/S Vora Trasport Services)
1994 - 1995

Shri Amritlal Madan

(Amrit Trasport Orgn.)
1995 - 1996

Shri Capt. Deo Ratan Arya

(Economic Trasport Organisation)
1996 - 1997

Shri Pravinchandra C. Shah

(Poona Motors Goods Trasport)
1997 - 1998

Shri Gurbachan Singh

(Delhi UP MP Tpt. Co.)
1998 - 1999

Shri R. K. Jain

(Kataria Trasport Corpn.)
1999 - 2000

Shri Upendra A. Bhat

(Laxmi Vishnu Roadlines)
2000 - 2001

Shri Ashok A. Shah

(Vijay Trasport Co. Ltd.)
2001 - 2002

Shri Raman Khosla

(Cargo Carriers (India) Ltd.)
2002 - 2003

Shri Mahendra Arya

(Sri Srinavasa Roadlines)
2003 - 2004

Shri Tarun D. Shah

(Deluxe Roadlines P. Ltd.)
2004 - 2005

Shri Mohinder Singh Dua

(Calcutta Exress Roadlines P. L.)
2005 - 2006

Shri Vijay Kumar Goyal

(Shree Roadways Ltd)
2006 - 2007

Rajnikant R Parikh

(Special Mover Group)
2007 - 2008

Shri Bal Malkit Singh

(Bal Roadlines)
2008 - 2010

Shri Girish Agarwal

(V Haul Pvt Ltd)
2010 - 2011

Shri Sunil Kale

(Kale's Goods Carriers Pvt. Ltd)
2011 - 2012

Shri Guru Pratap Sing Gandhi

(Surat Road Kind)
2012 - 2013

Shri Ashok L. Goyal

(BLR Logostiks (I) Ltd.)
2013 - 2014

Shri Chimanlal H. Khona

(New Girnar Roadways)
2014 - 2015

Shri Ragbir Singh Gill

(Gill Roadways Corporation)
2015 - 2016