MEMBERSHIP MATTERS COMMITTEE

Sr. No. Name of the members Designation
1 Shri Bindu Kumar P. Vasa Chairman
2 Shri Anil G. Vijan Convener
3 Shri Paramjit Singh Convener
4 Shri Dinodia Giriraj Member
5 Shri Patel Hajibhai Rehemtullah Member
6 Shri Sukhwinder Singh Member
7 Shri Shamsher Singh Pawar Member
8 Shri Khosla Suresh Member
9 Shri Sanjeev Gupta Member
10 Shri Gurdayal Singh Matta Member
11 Shri Ashish Kedia Member
12 Shri Naresh Agarwal Member
13 Shri Ten Singh Grewal
14 Shri Nandrup Choudhary
15 Shri Choudhary Satyabir Singh Member
16 Shri Mahendra Arya Advisor
17 Shri Pravinchandra C. Shah Advisor
18 Shri Bal Malkit Singh Advisor
19 Sshri Vijay Rawal Advisor